Return Policy
All sales are final and no return. We do not accept return from unsatisfied reason, accept items as not described,

การคืนสินค้า
ทางร้านไม่รับคืนสินค้าที่ได้ส่งออกไปแล้ว นอกเสียจากว่าสินค้าที่ส่งไปไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ ไม่ตรงกับรูปภาพหรือ ไม่ตรงกับคำอธิบายสภาพของสินค้า โปรดใช้ดุยพินิจอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจซื้อ ทางเรายินดีและพร้อมจะอธิบาย พร้อมส่งรูปภาพประกอบอย่างละเอียด เพื่อประกอบการสั่งซื้อ

Insurance
We suggested you to insure your item in additional cost. If you decided not to buy an insurance your package will are all in your own risk. ทางเราขอแนะนำท่านให้ซื้อประกันการขนส่ง ในกรณีเกิดความเสียหายจากการขนส่งท่านสามารถเคลมเอาประกันได้ ในกรณีที่ท่านไม่เลือกซื้อประกันและเกิดความเสียหายขึ้นจากการขนส่ง ท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงนั้นๆเอง

In Case of Shipping Damage
We check the conditions of all items before shipping. Damage in transit is very rare, but if the shipping box looks damaged,
try not to accept it until the delivery person has indicated damage on the proper forms. (This is not essential, but it helps when making claims.) Then be sure to notify us immediately so we can initiate the claim. You must keep the box and all the packing material. Do not ship damaged merchandise back to us until we have authorized it.

กรณีเกิดความเสียหายจากการขนส่ง
เราจะทำการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นก่อนการบรรจุและขนส่ง แม้อัตราความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งนั้นค่อนข้างจะต่ำมากๆ แต่ในกรณีที่กล่องกีต้าร์ส่งไปถึงท่านเกิดความเสียหายขึ้นโดยสังเกตจากภายนอกว่ามีรอยกล่องบุบ ฉีก หรือผิดธรมมชาติของกล่อง กรุณาอย่ารับสินค้านั้นๆ และทำการแจ้งกับพนักงานส่งเพื่อขอกรอกแบบฟอร์มเป็นหลักฐานไว้ใช้ในการเคลม ค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และแจ้งเราโดยทันที ในกรณีที่รับสินค้าแล้วเกิดความเสียหาย กรุณาอย่าส่งสินค้าที่เสียหายกลับมาที่เรา จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากทางเรา
บริษัท ยูนิค มิวสิค จำกัด
323 หมู่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Showroom
The Promenade
1st Floor Ramindra Rd. Bangkok 10230 Tel. 084-616 5559
Showroom
Zpell@Future Park
Rangsit 3rd Floor Bangkok 12130 Tel 095-790-7171
Showroom
Siam Paragon
2nd Floor Rama 1 Rd. Bangkok 10330 Tel. 094-817-4555
Cinguitars@gmail.com
Cinguitars
Cinguitars